Національна академія державного управління
при Президентові України

Вимоги
до наукової статті та її оформлення 


    Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті.
  1. Структура наукової статті:
- УДК.
- ПІБ автора (співавторів), науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (українською, російською та англійською мовами).
- Назва статті (українською, російською та англійською мовами).
- Розширена (не менше 100 слів) анотація (українською, російською та англійською мовами).
- Ключові слова (українською, російською та англійською мовами).

Якість англомовного перекладу анотації до статті, а за необхідності і самої статті, визначає редколегія журналу. За умови виявлення низької якості англомовного перекладу редакція залишає за собою право відхилити друк статті та відправити її автору на доопрацювання.

- Постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями).
- Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин загальної проблеми.
- Формулювання цілей (мети) статті.
- Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
- Висновки і перспективи подальших досліджень.
- Список використаних джерел мовами оригіналу.
- References (транслітерація).

  2. Оформлення наукової статті:
- структурні частини статті виділяються жирним шрифтом;
- посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими;
- вторинне цитування не дозволяється;
- у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;
- таблиці, рисунки, графіки повинні бути пронумеровані та мати назву;
- формат А4, гарнітура “Times New Roman”, кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків;
- мінімальний розмір статті – 8 тис. друкованих знаків з пробілами, максимальний – 34 тис. (оптимальний розмір статті – 20-24 тис. друкованих знаків).

3. До кожної статті обов’язково додається резюме англійською мовою (обсягом 2 – 3 сторінки). Звертаємо увагу авторів на відмінність резюме (реферату) від анотації. Резюме повинно бути змістовним, стисло відображати зміст основних структурних елементів статті (вступ, аналіз публікацій, мета, методи, результати), не містити загальних фраз. Резюме англійською мовою у вітчизняних виданнях, якщо статтю опубліковано українською мовою, є основним джерелом інформації щодо змісту статті для закордонних фахівців. Резюме має бути написано грамотною англійською мовою. Текст повинен бути зв’язним; бажано застосовувати активний, а не пасивний стан, тобто "The study tested", а не "It was tested in this study"; слід застосовувати термінологію, яка характерна для іноземних спеціальних текстів. Необхідно додержуватися єдності термінології в межах резюме та основного тексту статті.
Англомовне резюме має бути завірене в один із способів:
- бюро перекладів;
- Торгово-промисловою палатою України;
- кафедрою іноземних мов ВНЗ;
- управлінням забезпечення міжнародних зв’язків НАДУ;
- підписом автора у разі наявності в нього документа, що підтверджує право професійного перекладу (ксерокопія документа має додаватись).