Національна академія державного управління
при Президентові України

Випуск № 1 за 2015 рік

ЗМІСТ
Філософія, методологія,
теорія та історія державного управління

Н.С.Криштоф Трансформація економічної моделі розвитку як науково-практична проблема державного управління
О.Л.Євмєшкіна Визначення місії держави – основа державного стратегічного планування
В.В.Лещенко, А.А. Дьяков Вплив глобалізації на публічне управління: наслідки для України
В.В.Коліжак Еволюція підходів щодо класифікації надзвичайних ситуацій
Технології державного управління
О.В.Царенко Інституціональне забезпечення процесу державного регулювання траєкторії цілеорієнтованого розвитку публічного аудиту
Н.І.Обушна Публічний аудит як модернізаційний механізм державного управління в Україні
Д.В.Кіслов Е-маркетинг у системі е-урядування
Соціальна й економічна політика
Н.А.Малиш Проблеми фінансового забезпечення бюджетних видатків в Україні
Л.A.Вeсeльськa Зaрубіжний дoсвід вирішeння прoблeми внутрішньo пeрeміщeних oсіб у кoнтeксті зaбeзпeчeння нaціoнaльнoї бeзпeки
О.В.Aртeмeнкo Кoнцeптуaльнi зaсaди мeхaнiзму зaбeзпeчeння eкoлoгiчнoї бeзпeки Укрaїни нa приклaдi впрoвaджeння “зeлeнoї” економіки
С.І.Гусаков Інститут незалежних директорів у системі державного управління реструктуризацією корпоративного сектору національної економіки
Галузеве управління
Т.О.Лукіна, А.Г.Шошова Удосконалення механізмів державного управління спеціальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами
І.О.Вишняк Зарубіжний досвід застосування ЕСКО-договорів на ринку комунальних послуг
Політичні та правові аспекти державного управління
В.В.Голубь Політико-управлінські інтеракції в контексті сучасного суспільного розвитку